‘t Hooghe Licht Bed & Breakfast Langemark

Privacy

In eerste instantie wensen wij te benadrukken dat uw gegevens en privacy van groot belang zijn
voor ons. U stelt ons uw gegevens ter beschikking en wij voelen ons dan ook verantwoordelijk
om deze gegevens met de grootste omzichtigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. In
onderstaande ‘privacy-policy’ beschrijven wij op een duidelijke en transparante manier hoe wij
uw (persoons) gegevens aanwenden en verwerken. Mocht u nog verdere vragen hebben omtrent
uw gegevens en privacy kunt u ons steeds bereiken via onderstaande gegevens.

1. Algemeen informatie.

Wij verzamelen en verwerken uw (persoons)gegevens in het kader van onze werkzaamheden.
Wij handelen conform de “ Wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” en conform de “Algemene
Verordening Gegevensbescherming” die vanaf 25 mei 2018 in de volledige Europese Unie
van toepassing is.

Voor meer informatie omtrent de privacy wet kunt u doorklikken op de volgende link;
Voor verdere informatie omtrent uw rechten in het kader van de “Algemene Verordening
Gegevensbescherming” kunt u terecht op deze link.

2. Wie zijn we?

’t Hooghe Licht is een B&B/vakantiewoning . Wij verzamelen en verwerken uw gegevens om
de boekingen in onze accommodatie op een efficiënte manier mogelijk te maken en zijn dan
ook een verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de “Algemene Verordening
Gegevensbescherming” . Wij kunnen gecontacteerd worden per post of per e-mail aan de
hand van de volgende coördinaten:

 • ’t Hooghe Licht
 • Zonnebekestraat 104, 8920 Langemark
 • info@thooghelicht.be
 • +32 497 067 119

3. Uw gegevens en de verwerking ervan.

Wij verwerken persoonsgegevens zoals uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, etc.…
in het kader van onze werkzaamheden en dienstverlening als hotelier. Specifiek verzamelen
en verwerken wij gegevens voor de volgende doelen;
• Verzenden van onze nieuwsbrief en andere promotie e-mails;
• Om onze diensten te verstrekken als hotelier en reservaties mogelijk te maken. Alsook
opmaken en verzenden van facturen.

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens enkel indien hiervoor een rechtsgrond is.
Specifiek wenden wij uw gegevens aan:

 • omdat dit noodzakelijk is om de overeenkomst zo goed mogelijk uit te voeren;
 • omdat u uitdrukkelijk uw toestemming verleende aan ons;
 • omdat wij hiertoe wettelijke verplicht zijn;
 • omdat wij over een gerechtvaardigd belang beschikken.

4. Doorgifte, bewaartermijn en vertrouwelijkheid.

In sommige gevallen zijn wij genoodzaakt om uw gegevens door te geven aan derden die in
onze opdracht uw gegevens zullen verwerken. Deze verwerkers worden door ons met de
grootste zorgvuldigheid uitgekozen opdat zij alle nodige garanties kunnen bieden om de
beveiliging en vertrouwelijkheid van de verwerking van uw gegevens te waarborgen.
De verstrekte gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden buiten de
Europese Unie. Zij worden door ons bewaard voor de periode die noodzakelijk is om een
correcte dienstverlening te garanderen. De concrete bewaartermijnen hangen af van de
verwerkingsactiviteit.

Wij zullen de verstrekte gegevens met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid
behandelen conform de geldende wetgeving en verordening. Wij kunnen u garanderen dat wij
de benodigde beveiligingsmaatregelen nemen om ‘data inbreuken’ tegen te gaan en een
veilige verwerking van de persoonsgegevens te waarborgen.

5. Inzage, verbetering, wissen, verzet, klachten

U kan uw persoonsgegevens kosteloos raadplegen, laten verbeteren, laten wijzigen en laten
wissen door dit per e-mail aan te vragen bij ons. Dit kan door een e-mail te richten aan ons op
het adres (info@thooghelicht.be). Gelieve bij uw aanvraag in bijlage een kopie van uw
identiteitskaart toe te voegen zodat wij uw identiteit kunnen controleren.

U kan zich tevens verzetten en bezwaar uiten tegen de verwerking van de gegevens door ons.
Dit kan door een e-mail te richten aan ons op het adres (info@thooghelicht.be). Gelieve bij
uw aanvraag in bijlage een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen zodat wij uw identiteit
kunnen controleren.

Klachten omtrent het verzamelen en verwerken van gegevens door ons kunnen gericht
worden aan het adres (info@thooghelicht.be).
Er kan tot slot ook klacht neergelegd worden bij de toezichthoudende autoriteit voor
gegevensbescherming aan de hand van volgende coördinaten:

 • Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, België Adres
 • commission@privacycommission.be Telefoon
 • +32 (0) 2.274.48.00
 • www.privacycommission.be

6. Cookies

Opdat de gebruiker van (www.thooghelicht.be) van een correcte, snelle, efficiënte
surfervaring kan genieten maakt (www.thooghelicht.be) gebruik van cookies.
Cookies verzamelen bepaalde informatie en slaan deze op om een correcte, snelle, efficiënte
surfervaring mogelijk te maken voor de gebruiker van de website. De cookies van
(www.thooghelicht.be) worden correct gebruikt. Ze kunnen geen persoonlijke informatie
verzamelen en zijn veilig voor uw computer, smartphone of tablet.

De meeste cookies van (www.thooghelicht.be) worden gewist bij het sluiten van de browser.
Er zijn echter sommige cookies die gedurende een bepaalde periode worden opgeslagen. U
kan er echter altijd voor opteren om ze zelf op elk moment via uw browser te wissen.
Cookies kunnen altijd door de gebruiker - via de browser-instellingen – gewist worden of
uitgeschakeld worden. Uitleg met betrekking tot het aanpassen van de desbetreffende
instellingen kan u terugvinden onder de “help-functie” in uw browser.
Waarschuwing: de website (www.thooghelicht.be) werkt niet optimaal als u cookies
uitschakelt.